UCHWAŁA NR XXVI/188/21 RADY GMINY JEMIELNICA
z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Jemielnica

 

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75) uchwala się, co następuje:

§ 1.1.

Ustala się miesięczną stawkę opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Jemielnica, zwanego dalej żłobkiem, w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2. Za każde dziecko z rodziny, z której dwoje lub więcej dzieci równocześnie korzysta z opieki żłobka, stawka, o której mowa w ust. 1 wynosi 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3. W przypadku uczęszczania do żłobka dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, stawka, o której mowa w ust. 1 wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, wyłącznie w okresie ważności orzeczenia o niepełnosprawności.
4. Zwolnienia, o których mowa w ust. 2 i 3, nie podlegają łączeniu.
5. Ustala się dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie w wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 2.

Ustala się maksymalną dzienną stawkę opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 0,6% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
§ 3.

Opłaty, o których mowa w § 1 i 2, zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
§ 4.

Opłaty, o których mowa w § 1 pobiera się z góry, a opłaty, o których mowa w § 2 pobiera się z dołu za rzeczywistą liczbę dni uczęszczania dziecka do żłobka, w terminie do 15 dnia miesiąca.
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.
§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

 

Kwotę należy wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca na konto nr

91 8907 1018 2007 6001 7084 0001 B S - Leśnica - oddział Jemielnica

W tytule przelewu wpisujemy:  opłata za pobyt dziecka w Żłobku (imię i nazwisko) za (miesiąc) 2024

 

Kwotę należy wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca na konto nr

67 8907 1018 2007 6000 5201 0001 B S - Leśnica - oddział Jemielnica

W tytule przelewu wpisujemy: Opłata stała za wyżywienie dziecka w Żłobku (imię i nazwisko) za (miesiąc) 2024

 

DOCXBez nazwisk - opłata stała za pobyt.docx (83,62KB)
DOCXBez nazwisk - opłata za wyżywienie.docx (91,22KB)
 

Przewiń do góry