Załącznik 1 do

zarządzenia nr 2/2021

Dyrektora Publicznego Żłobka w Jemielnicy

 

             REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO

PUBLICZNEGO ŻŁOBKA
W JEMIELNICY

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
  z 2021 r. poz. 75, 952)
 2. Statut Żłobka Publicznego w Jemielnicy stanowiący załącznik do Uchwały NR XXVI/187/21 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 czerwca 2021 r., w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Jemielnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica oraz nadania mu statutu.
 3. Regulamin Organizacyjny Publicznego Żłobka w Jemielnicy

ROZDZIAŁ I

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok.
 2. Przyjęcia dzieci odbywają się w miarę istnienia wolnych miejsc.
 3. Żłobek Publiczny przyjmuje dzieci zamieszkałe na terenie gminy Jemielnica. Dzieci spoza gminy Jemielnica będą przyjmowane do Żłobka na dany rok tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Jemielnica i posiadania wolnych miejsc w placówce.
 4. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.
 5. Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.
 6. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do Żłobka w zależności od możliwości jakimi dysponuje Żłobek w kontekście potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności dziecka.
 7. Dyrektor stosownym zarządzeniem może powołać komisję rekrutacyjną składającą
  się z pracowników Żłobka w celu dokonania rekrutacji na kolejny rok.
 8. Postępowanie rekrutacyjne do Żłobka przeprowadza się co roku na kolejny rok kalendarzowy w czerwcu, na wolne miejsca jakimi dysponuje Żłobek.
 9. Liczebność dzieci w Żłobku określa regulamin organizacyjny.

 

 

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW W PROCESIE REKRUTACJI

§ 2

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o miejsce dla dziecka w Żłobku zobowiązani są do złożenia u Dyrektora prawidłowo wypełnionego Wniosku o przyjęcie dziecka do Publicznego Żłobka w Jemielnicy, którego wzór określa załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Podpisany wniosek składa się osobiście w placówce.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do regularnego potwierdzania chęci oddania dziecka do Żłobka raz na 2 miesiące. Potwierdzenia można dokonać osobiście, lub pocztą elektroniczną zlobek@jemielnica.pl
 4. Dyrektor Żłobka informuje rodziców/opiekunów prawnych, że brak potwierdzenia przez
  3 miesiące skutkuje wykreśleniem dziecka z listy oczekujących do przyjęcia
 5. W przypadku, gdy Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Żłobka w Jemielnicy został złożony wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem pracy komisji rekrutacyjnej, rodzice zobowiązani są do uaktualnienia dołączonych zaświadczeń o zatrudnieniu.

 

OBOWIĄZKI ŻŁOBKA W PROCESIE REKRUTACJI

§ 3

 

 1. Na podstawie złożonego przez rodziców wniosku, dziecko jest przyjmowane do Żłobka jeżeli są wolne miejsca lub oczekuje na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.
 2. Jeżeli liczba wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym będzie większa niż liczba posiadanych wolnych miejsc, wnioski dzieci nieprzyjętych wpisywane są na listę oczekujących.
 3. Dyrektor Żłobka może informować rodziców o pozycji dziecka na liście oczekujących.
 4. Jeżeli w trakcie roku zwalnia się miejsce, Dyrektor Żłobka zawiadamia kolejną osobę z listy oczekujących o możliwości przyjęcia dziecka i uzgadnia dokładny termin i warunki przyjęcia.
 5. W przypadku, gdy osoba informowana o gotowości Żłobka do przyjęcia dziecka odmawia oddania dziecka lub chce przesunąć przyjęcie na termin późniejszy, zawiadamiana jest kolejna osoba z listy oczekujących.
 6. Dyrektor Żłobka sporządza na dzień 30 czerwca każdego roku listę dzieci przyjętych od dnia 1 września.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

§ 4

 

 1. Publiczny Żłobek przyjmuje dzieci zamieszkałe na terenie gminy Jemielnica. Dzieci spoza gminy Jemielnica, będą przyjmowane do Żłobka na dany rok, tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Jemielnica i posiadania wolnych miejsc w placówce.
 2. Dzieci przyjmowane są do Żłobka w kolejności:
  1. dzieci z rodzin wielodzietnych, posiadających co najmniej troje małoletnich dzieci; - 1 pkt
  2. dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności; - 1 pkt
  3. dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo lub prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, lub studiujących w systemie dziennym: - 1 pkt
  4. dziecko pracującego zawodowo rodzica samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);- 1pkt

 

 1. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje ilość miejsc oraz ilość zdobytych punktów
 2. W przypadku, gdy liczba dzieci spełniających te same warunki będzie wyższa niż ilość posiadanych miejsc, o przyjęciu dziecka zadecyduje data złożenia przez rodzica Wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka.

 

WYMOGI FORMALNE

 

§ 5

 

 1. Rodzice informują pisemnie Dyrektora Żłobka o tym kogo upoważniają do odbioru dziecka ze Żłobka, podając dane osób pełnoletnich.
 2. Warunkiem korzystania z usług Żłobka jest podpisanie umowy pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi a Dyrektorem Żłobka w terminie wyznaczonym przez dyrektora.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

 

 1. Dzieci już uczęszczające do Żłobka po wypełnieniu deklaracji o kontynuację opieki są automatycznie od września przypisane do grupy bez konieczności ponownego składania wniosku i nie uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. W przypadku nieobecności Dyrektora Żłobka sprawy dotyczące rekrutacji załatwia osoba upoważniona.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021

 

PDFwniosek o przyjecie dziecka do żłobka.pdf (417,34KB)
PDFoświadczenie - rodzina wielodzietna.pdf (118,52KB)
PDFOświadczenie dla rodzica samotnie wychowującego dzeicko.pdf (111,92KB)

 

 

Dokumenty dla rodziców dzieci przyjętych


PDFUmowa do żłobka.pdf (216,48KB)
PDFKarta informacyjna żłobek.pdf (272,93KB)

W co zaopatrzyć dziecko przed pójściem do żłobka:

 • domowe buciki z białą podeszwą
 • pieluszki jednorazowe (pampersy około 1 paczka na miesiąc)
 • chusteczki nawilżane (około 1 paczka na miesiąc)
 • smoczek z zapinką – jeśli dziecko używa
 • 2 komplety ubranek na zmianę
 • Pościel, prześcieradło
 • Śliniak na wiązanie plastikowy miękki – 3szt (Canpol babies)
 • worki na brudne ubrania
 • podkłady jednorazowe
 • krem na odparzenia (podpisany)- jeśli dziecko potrzebuje
 • butelka podpisana (młodsze dzieci)
Przewiń do góry