Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działalności Publicznego Żłobka w Jemielnicy

Cele i zadania żłobka

Podstawowym celem żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat oraz wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci.

Do zadań żłobka należą:

1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2.zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej;\

3.prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dziecka, uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny oraz uwzględniając jego niepełnosprawność, jeśli istnieje;

4.wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowania postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci zgodnie z wiekiem i poziomem rozwoju;

5. tworzenie i realizacja programów dydaktyczno - wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem;

6. zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo - edukacyjnej;

7. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania w żłobku.

 

Cele i zadania żłobka realizowane są poprzez:

1. współpracę z rodzicami w zakresie wychowania dziecka, udzielaną pomoc rodzicom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka;

2. zapewnienie właściwych warunków lokalnych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci, fachową opiekę ze strony personelu żłobka posiadającego odpowiednie kwalifikacje;

3. organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych, zabawowych z elementami edukacji, zajęć tematycznych, dydaktycznych, manipulacyjno - konstrukcyjnych, stymulujących indywidualny rozwój psychomotoryczny, uwzględniający indywidualne potrzeby, zdolności i zainteresowania, możliwości i potencjał dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

4. współpracę z instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc, w szczególności w przypadku indywidualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

5. ustalenie rozkładu dnia zapewniającego dzieciom właściwe proporcje czasu związanego z wysiłkiem fizycznym, umysłowym i odpoczynkiem;

 

PDFUstawa z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.pdf (719,12KB)